آموزش دستور های اتوکد

دستور Rectangle در اتوکد (ترسیم مستطیل در اتوکد)

فرمان RECTANG (مخفف Rectangle به معنی مستطیل یا راست گوشه) برای ترسیم مستطیل مورداستفاده قرار می گیرد.

با صدور این فرمان گزارشی از تنظیمات مربوط به RECTANG داده می شود. البته در صورتی که تنظیماتی صورت گرفته باشد (یعنی در اولین اجرای فرمان RECTANG گزارشی مشاهده نمی کنیم).

Command: rectang

 : Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width

1- نقطه ای در روی یکی از رأ سهای مستطیل انتخاب می کنیم.

: Specify other corner point or [Dimensions]

2- نقطۀ دیگری در روی رأس مقابل مستطیل انتخاب می کنیم.

گزینه های دستور Rectangle در اتوکد

گزینه Dimension

برای تعیین طول و عرض مستطیل، این گزینه را وارد می کنیم.

Command: rectang

: Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]

نقطه ای در روی یکی از رأ سهای مستطیل انتخاب می کنیم.

Specify other corner point or [Dimensions]: d

: <پیش فرض> Specify length for rectangles

طول مستطیل را تعیین می کنیم.

: <پیش فرض> Specify width for rectangles

عرض مستطیل را تعیین می کنیم.

: Specify other corner point or [Dimensions]

سمتی را که نقطۀ مقابل مستطیل قرار دارد (بالا یا پایی ن ) انتخاب می کنیم، یا درصورتی که بخواهیم طول و عرض مستطیل را تغییر دهیم،دوباره گزینۀ Dimension را انتخاب می کنیم.

گزینه Chamfer (پخ زنی)

هنگام ترسیم مستطیل هر 4 گوش ۀ آن را پخی می زند و فاصلۀ پخ زنی را قبل از انجام این عمل می پرسد.

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] : c

: <پیش فرض> Specify first chamfer distance for rectangles

1- فاصلۀ پخی روی جسم اول را وارد می کنیم

: <فاصلۀ اول> Specify second chamfer distance for rectangles

2- فاصلۀ پخی روی جسم دوم را وارد می کنیم

: Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می کنیم تا به شکل زیر تبدیل شود.

گزینه Fillet (گوشه زنی)

گوشه های مستطیلی را که قرار است ترسیم شود گرد می کند.

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f

: <پیش فرض> Specify fillet radius for rectangles

شعاع کمان گوش هزنی را وارد می کنیم.

: Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می کنیم.

گزینه Width

پهنای قطعات مستطیل را می پرسد و مستطیل را با پهنای داده شده ترسیم می کند.

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: w

<پیش فرض> Specify line width for rectangles

پهنای موردنظر را وارد می کنیم.

 : Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا